Tarihçe

Hükümetler arası istişari denizcilik teşkilatı bünyesinde hazırlanarak Almanya’nın Hamburg şehrinde yapılan konferans sonucunda 27 nisan1979 tarihinde kabul edilip, 1 kasım 1979 tarihinden itibaren Londra’da imzaya açılan ve Türkiye tarafından 24 ekim 1980  tarihinde imzalanan “Denizde Arama Ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi “ ile ekinin ve konferansta kabul edilen kararın 0naylanması (uygun bulunduğuna dair kanun 3171, kabul tarihi 20 mart 1985) uygun bulunmuş ve 27 mart 1985 tarih ve 18707 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Denizcilere Seyir Uyarı Sistemi (NAVTEX) hizmetlerinin Başbakanlık Kanunlar Ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2 nisan 1985 tarih ve K.K.G.N.MD.181-1092 / 02095 sayılı yazısı ile ilgili kuruluşlara koordine edilmek suretiyle, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülmesi uygun görülmüştür.

 10 Eylül 1982 günü yapılan toplantıda tespit edilen ve Genel Kurmay Başkanlığınca onaylanan, Türkiye’nin sar sorumluluk ve etki sahalarını gösteren harita 1982 yılında seyrüsefer güvenliği alt komitesinin 26’ncı dönem toplantısı vesilesiyle IMO’ ya verilmiştir.

 İkinci kez İMO’ya verilecek olan yeni haritada; Karadeniz’deki sar sorumluluk alanımıza ilişkin hattın belirlenmesinde, yeni bir olgu olan Karadeniz’deki Türk münhasır ekonomik bölgesi’nin, dış sınırları esas alınmıştır. Bunun dışında yeni harita 1982 yılında hazırlanandan bir farklılık taşımakta olup, 1982 yılında İMO’ ya verilen haritadaki koordinatlarının taslak ekinde yer alması uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Bakanlar Kurulunun 11 Aralık1988 tarihli kararı uyarınca 7.1.1989 tarih ve 20042 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 88/13559 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olan Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği, Türkiye’nin karasuları dışında arama ve kurtarma hizmeti vereceği açık deniz alanları koordinat ve haritası ile birlikte yayınlanmıştır.

Ancak açık deniz alanları koordinatları ve haritasında belirlenen sar bölgesinin Sovyet karasularının bir kısmını kapsaması sebebiyle söz konusu maddi hatanın düzeltilmesi Dışişleri Bakanlığınca gündeme getirilmiştir.

11 Aralık1988 tarihli ve 88/13559 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türk Arama Kurtarma Yönetmeliginin 4 numaralı ekini teşkil eden harita üzerindeki değişiklik; 19.ocak1991 tarih ve 20760 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

24.06.1993 tarihli ve 3911 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakalar Kurulun’ca, 10.08.1993 tarihinde, 491 kanun hükmündeki kararname ile , Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Mülga Ulaştırma Bakanlığı bünyesinden alınarak ,  ‘Denizcilik Müsteşarlığı’ adı altında yeniden yapılanarak  kurulması  kararlaştırılmıştır

Mülga Denizcilik Müsteşarlığı’nın, kuruluş görevlerinin, 2.ci maddesi c bendinde,  “Denizlerde Can V. Mal Güvenliğini Sağlayacak Tedbirlerin Alması’nın ”  istenmesi  nedeniyle,

Türk arama kurtarma yönetmeliği’ de bazı değişiklikler yapılarak  yeni düzenleme ile çıkartılmasına  karar verilmiş, bu karar 11.09.1997 gün ve 23107 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği son şeklini alarak,  12.12.2001 tarih ve 3275 sayılı resmi gazetede  yayınlanmıştır.  Ayrıca 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’ de 2002/4 tebliğ numarası ile ‘ulusal arama ve kurtarma planı yayınlanarak yürürlüğe girmişlerdir.

Yönetmelik ve plan gereği; denizlerde arama kurtarma   görevi,  Sahil Güvenlik Komutanlığı’na,  havada arama kurtarma görevi  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne  Bunların sevk ve idaresi Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi “  verilmiştir.